Zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, że:
1. Administratorem jest Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło. Z administratorem – można skontaktować się poprzez adres email urzad@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Administrator – Miasto Jasło wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@um.jaslo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu udziału w dialogu społecznym i nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
• inne uprawnione podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Jasłem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
9. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w dialogu społecznym. Podanie numeru PESEL jest konieczne do udziału w dialogu społecznym, który zakłada weryfikację uczestników dla celów określenia wiążącego charakteru wyrażonej opinii.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Obraz, logotypy Unii Europejskiej oraz Instytucji Pośredniczącej

Dostępne formy dialogu

Ostatnie aktywności

Pomoc

Ostatnie aktywności

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Konsultacja społeczna

Konsultacja dotycząca określenia zasad wyznaczania i działania Komitetu Rewitalizacji

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji.

Ostatnia opinia:
7 Maj 2018
godz. 12:41

Jak zacząć

Pomoc

Jak zacząć

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Zarejestruj się

Rejestracja polega na podaniu kilku podstawowych informacji. Możesz utworzyć konto lub zarejestrować się tymczasowo.

Zaloguj się

Podczas rejestracji podałeś swój adres email, który służy do logowania w systemie. Wystarczy podać jeszcze hasło i gotowe.

Weź udział

Wybierz aktualnie prowadzone konsultacje i wyraź swoją opinię na jej temat. Każdy Twój głos jest ważny.

O systemie

Pomoc

O systemie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Celem systemu Konsultacji Społecznych jest danie obywatelom możliwości wpływu na proces legislacyjny, a tym samym poprawę jakości decyzji i stanowionego prawa.

W systemie demokratycznym suwerenem są obywatele, którzy sprawują rządy bezpośrednio lub przez przedstawicieli, którym udzielili mandatu w wyborach. Celem konsultacji społecznych jest poprawa jakości decyzji i legislacji.Wysłuchanie racji różnych stron pozwala wcześnie wychwycić błędy i stworzyć bardziej wyważone rozwiązania. Decyzje mogą wtedy uwzględniać zróżnicowane potrzeby obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Konsultacje służą artykulacji i wymianie poglądów, a nie prowadzeniu sporów. Konsultacje są kluczowym sposobem włączania obywateli w proces podejmowania decyzji. Udział obywateli w procesie kształtowania polityk publicznych i rozwiązań prawnych przyczynia się do urzeczywistniania dobra wspólnego postrzeganego w kategoriach jakości życia całej społeczności.

Do góry