Budżet Obywatelski 2020 - Podstawowe informacje

 

Tytuł budżetu obywatelskiego

Jasielski Budżet Obywatelski 2020

Krótki opis

Jasielski Budżet Obywatelski to proces partycypacji społecznej, w którym mieszkańcy decydują o tym, na co wydawać wydzielone na ten cel środki z budżetu Miasta Jasła.


Szczegółowy opis budżetu obywatelskiego

Budżet obywatelski (nazywany również partycypacyjnym) to proces w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu danego miasta i dzięki temu mogą realizować swoje lokalne potrzeby.
Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców, bądź za pośrednictwem organizacji społecznych.
Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat zadań, które to właśnie ich zdaniem powinny zostać zrealizowane. Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności, jako wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju. Dzięki niemu mieszkańcy mogą uświadomić sobie jakie zadania realizuje miasto. W Jasielskim Budżecie Obywatelskim zaproponowano różne formy uczestnictwa w przedsięwzięciu - od elektronicznej (za pośrednictwem Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych) poprzez korespondencyjną, na osobistej kończąc. Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego jest regularna komunikacja mieszkańców z przedstawicielami władz miejskich, za pomocą której podejmuje się decyzje dotyczące przeznaczenia wydzielonych środków. Nabór projektów będzie możliwy w obszarach zadań własnych gminy, a więc:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (np. remont/przebudowa budynków będących własnością miasta, edukacja ekologiczna)
2) miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (np. budowa/przebudowa dróg, placów chodników, miejsc parkingowych, ścieżek rowerowych)
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (np. budowa/przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych)3a) działalności w zakresie telekomunikacji (np. budowa/przebudowa sieci telekomunikacyjnych/teleinformatycznych*Wi-Fi)
4) lokalnego transportu zbiorowego (np. tworzenie nowych linii autobusowych)
5) ochrony zdrowia (np. realizacja programów zdrowotnych, szczepień ochronnych)6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych (np. dożywianie dzieci, udzielanie schronienia)6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (np. tworzenie lokalnych działań na rzecz wsparcia rodzin)
7) miejskiego budownictwa mieszkaniowego (np. budowa/przebudowa/utrzymanie mieszkań komunalnych)
8) edukacji publicznej (np. projekty związane z infrastrukturą szkół, środki na organizację zajęć pozalekcyjnych)
9) kultury, w tym bibliotek miejskich, instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (np. organizacja wydarzeń kulturalnych, konserwacja zabytków)
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (np. remonty/budowa obiektów sportowych, wsparcie sportu młodzieżowego)
11) targowisk i hal targowych (np. organizacja rynku lokalnych produktów spożywczych)
12) zieleni miejskiej i zadrzewień (np. utrzymanie terenów zielonych/zakładanie nowych terenów)
13) cmentarzy komunalnych (np. utrzymanie miejsc związanych z pochówkiem)
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania miejskiego magazynu przeciwpowodziowego (np. zwiększenie nakładów na sprawy zwiane z bezpieczeństwem)
15) utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (np. budowa/remonty obiektów użyteczności publicznej)
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej (np. udzielanie wsparcia socjalnego, tworzenie warunków rozwoju dla rodziców z dziećmi)
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej (np. finansowanie kampanii na temat działalności samorządu/osiedla)
18) promocji miasta (np. prowadzenie kampanii promocyjnych miasta)
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego (np. dofinansowanie działań z zakresu działalności pożytku publicznego)
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (np. nawiązywanie partnerstw i poszerzanie współpracy z państwami partnerskimi)
Uwagi techniczne:
1) Zeskanowane listy poparcia, z uwagi na ochronę danych osobowych (RODO), należy przesyłać jako załączniki prywatne.
2) W sprawach merytorycznych oraz technicznych prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: jbo@um.jaslo.pl.

Termin

2019-03-10 - 2019-12-14

Data przeniesienia budżetu do archiwum

2019-12-15

Metoda autoryzacji w trakcie naboru projektów

Konto z pełną identyfikacją

Metoda autoryzacji w trakcie głosowania

Konto z pełną identyfikacją

Moderatorzy forum

Mateusz Smyka

Parametry budżetu obywatelskiego

 

Całkowita kwota przeznaczona na budżet obywatelski

500000 PLN

Szczegółowe parametry kategorii projektów

Nazwa kategorii Budżet kategorii Min. wartość projektu Max. wartość projektu Min. liczba podpisów pod projektem Min. liczba głosów w głosowaniu Max. liczba głosów dostępnych w kategorii
Jasielski budżet obywatelski 2020 - projekty mieszkańców 500000 1 500000 25 25 1

Harmonogram budżetu obywatelskiego

 
Data rozpoczęcia budżetu obywatelskiego: 2019-03-10
2019-03-10

Kampania informacyjna


Status
Zakończony
Termin
2019-03-10
Kampania informacyjna pozwala na zapoznanie się z regulaminem budżetu obywatelskiego, stawianymi wymogami, czy wielkością przeznaczonych na BO środków.
2019-03-15

Nabór projektów


Status
Zakończony
Termin
2019-03-15 - 2019-04-30
Nabór projektów to czas przeznaczony na składanie wniosków do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Tylko projekty, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne mogą być dopuszczone do głosowania.
2019-05-01

Ocena merytoryczna


Status
Zakończony
Termin
2019-05-01 - 2019-05-31
Ocena merytoryczna to etap, w trakcie którego upoważnione osoby dokonują oceny złożonych projektów pod kątem możliwości ich realizacji i stawianych wymogów.
2019-06-01

Ogłoszenie listy projektów


Status
Zakończony
Termin
2019-06-01
Na tym etapie wyłonione zostaną projekty, które zostały pozytywnie ocenione przez konisję i mogą zostać poddane głosowaniu.
2019-08-26

Głosowanie


Status
Zakończony
Termin
2019-08-26 - 2019-09-30
Rozpoczynamy głosowanie! Tylko projekty z największą liczbą głosów uzyskają dofinansowanie i zostaną zrealizowane. Każdy głos się liczy!
2019-10-15

Wyniki końcowe


Status
Zakończony
Termin
2019-10-15
Ostatni etap budżetu obywatelskiego to czas, w którym poznamy projekty, które zostaną sfinansowane i będą zrealizowane.
Data zakończenia budżetu obywatelskiego: 2019-12-14
Do góry