Budżet Obywatelski 2023 - Podstawowe informacje

 

Tytuł budżetu obywatelskiego

Jasielski Budżet Obywatelski na 2023 rok

Krótki opis

Jasielski Budżet Obywatelski to proces partycypacji społecznej, w którym mieszkańcy decydują o tym, na co wydawać wydzielone na ten cel środki z budżetu Miasta Jasła. Pula przeznaczona na projekty wynosi 500 tysięcy złotych.

Data zakończenia budżetu obywatelskiego

2022-12-30 (Do zakończenia budżetu obywatelskiego pozostało: d. i godz.)


Szczegółowy opis budżetu obywatelskiego

Jasielski Budżet Obywatelski na 2023 rok to proces partycypacji społecznej w którym mieszkańcy mają możliwość zaproponowania zadań a następnie wyłonienia najbardziej atrakcyjnych propozycji w drodze głosowania. Propozycje projektów wybrane w 2022 roku realizowane będą w 2023 roku. 

1. Propozycję projektu można zgłosić w dwóch grupach:

a) Projekty o charakterze inwestycyjnym (budowa, modernizacje, remonty, zakup środków trwałych) na które przeznaczono kwotę 400 000,00 zł;

b) Pozostałe projekty (przedsięwzięcia społeczne, kulturalne, sportowe) na które przeznaczono kwotę 100 000,00 zł.

2. Wartość propozycji projektów nie może przekraczać odpowiednio 400 000,00 zł w grupie projektów inwestycyjnych oraz 100 000,00 zł w grupie pozostałych projektów.

3. Projekty można zgłaszać w obszarze zadań własnych Miasta Jasła, zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym tj.:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

- działalności w zakresie telekomunikacji;

- lokalnego transportu zbiorowego;

- ochrony zdrowia;

- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

- gminnego budownictwa mieszkaniowego;

- edukacji publicznej;

- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

- targowisk i hal targowych;

- zieleni gminnej i zadrzewień;

- cmentarzy gminnych;

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

- wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

- promocji gminy;

- współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

4. Propozycję projektu może złożyć każdy mieszkaniec Miasta Jasła który najpóźniej w dniu jego zgłoszenia ukończył 13 lat z zastrzeżeniem, że może to być maksymalnie jeden projekt w grupie projektów inwestycyjnych lub jeden projekt w grupie pozostałych projektów.

5. Propozycję projektu składa się na formularzu wraz z listą poparcia podpisaną przez co najmniej 25 mieszkańców Miasta Jasła którzy ukończyli 13 lat.

6. Termin składania propozycji projektów trwa od 20 maja 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.

7. Druk formularza można pobrać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle (parter, pok. Nr 19) w godzinach pracy urzędu lub za pomocą Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych pod adresem https://konsultacje.um.jaslo.pl.

8. Formularz propozycji projektu wraz z listą poparcia składa się w następujący sposób:

- Osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle;

- Listownie na adres: Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 38-200 Jasło z dopiskiem Budżet Obywatelski;

- Elektronicznie za pośrednictwem Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych, przy czym wniosek musi zawierać skany formularza propozycji projektu oraz listy poparcia.

9. Szczegółowych informacji w sprawie naboru propozycji projektu udziela Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle, tel. (13) 4486 319, e-mail: konsultacje@um.jaslo.pl .


Termin

Brak - 2022-12-30

Data przeniesienia budżetu do archiwum

2022-12-31

Metoda autoryzacji w trakcie naboru projektów

Konto z pełną identyfikacją

Metoda autoryzacji w trakcie głosowania

Konto z pełną identyfikacją

Moderatorzy forum

Mateusz Smyka

Parametry budżetu obywatelskiego

 

Całkowita kwota przeznaczona na budżet obywatelski

500000 PLN

Szczegółowe parametry kategorii projektów

Nazwa kategorii Budżet kategorii Min. wartość projektu Max. wartość projektu Min. liczba podpisów pod projektem Min. liczba głosów w głosowaniu Max. liczba głosów dostępnych w kategorii
Projekty inwestycyjne 400000 1 400000 25 75 1
Projekty pozostałe 100000 1 100000 25 75 1

Harmonogram budżetu obywatelskiego

 
Data rozpoczęcia budżetu obywatelskiego: Brak
2022-05-19

Kampania informacyjna


Status
Zakończony
Termin
2022-05-19
Kampania informacyjna pozwala na zapoznanie się z regulaminem budżetu obywatelskiego, stawianymi wymogami, czy wielkością przeznaczonych na BO środków.
2022-05-20

Nabór projektów


Status
Zakończony
Termin
2022-05-20 - 2022-06-30
Nabór projektów to czas przeznaczony na składanie wniosków do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Tylko projekty, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne mogą być dopuszczone do głosowania.
2022-07-01

Ocena merytoryczna


Status
Zakończony
Termin
2022-07-01 - 2022-08-13
Ocena merytoryczna to etap, w trakcie którego upoważnione osoby dokonują oceny złożonych projektów pod kątem możliwości ich realizacji i stawianych wymogów.
2022-08-19

Ogłoszenie listy projektów


Status
Zakończony
Termin
2022-08-19
Na tym etapie publikowane są projekty, które zostaną pozytywnie ocenione przez komisję i mogą zostać poddane pod głosowanie.
2022-08-26

Głosowanie


Status
Zakończony
Termin
2022-08-26 - 2022-10-24
Rozpoczynamy głosowanie! Tylko projekty z największą liczbą głosów uzyskają dofinansowanie i zostaną zrealizowane. Każdy głos się liczy!
2022-11-02

Wyniki końcowe


Status
Aktywny
Termin
2022-11-02
Ostatni etap budżetu obywatelskiego to czas, w którym poznamy projekty, które zostaną sfinansowane i będą zrealizowane.
Data zakończenia budżetu obywatelskiego: 2022-12-30
Do góry