"Badanie stanu usług publicznych oraz kapitału intelektualnego w Mieście Jaśle"


Ankieta:

"Badanie stanu usług publicznych oraz kapitału intelektualnego w mieście Jaśle"

  Raport

Ankieta została zakończona 2019-07-15

  Informacje o ankiecie

Pomoc

Informacje o ankiecie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Tytuł

"Badanie stanu usług publicznych oraz kapitału intelektualnego w mieście Jaśle"

Opis

Ocenie podlegają cztery wybrane kategorie usług publicznych: edukacyjnych, kulturalnych, transportu i komunikacji, komunalnych oraz kapitał intelektualny w czterech obszarach: przedsiębiorczość, informatyzacja, aspekt społeczny, tożsamość i otwartość

Szczegółowy opis konsultacji

Burmistrz Miasta Jasła zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety pn. "Badanie stanu usług publicznych oraz kapitału intelektualnego w mieście Jaśle".

Termin ankiety

2019-06-28 - 2019-07-15

Liczba pytań

86

  Wyniki ankiety

Pomoc

Wyniki ankiety

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Pytanie 1

Z wymienionych usług dotyczących edukacji proszę wskazać brak usługi lub niewystarczający stopień ich świadczenia (dowolna liczba wskazań)


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Opieka nad dziećmi w wieku 0-3 (żłobki, kluby malucha) 4 25%
Opieka nad dziećmi w wieku 3-6 lat (przedszkola, oddziały i punkty przedszkolne) 2 13%
Szkoły podstawowe 1 6%
Zasadnicze szkoły zawodowe 2 13%
Technika 0 0%
Licea ogólnokształcące 0 0%
Szkoły artystyczne 1 6%
Szkoły policealne 0 0%
Szkoły dla dorosłych 1 6%
Szkoły wyższe 2 13%
Szkoły języków obcych 1 6%
Szkoły specjalne 0 0%
Zakłady szkolenia nauczycieli 0 0%
Placówki oświatowo-wychowawcze (w tym placówki wychowania pozaszkolnego, szkolne schroniska młodzieżowe) 0 0%
Instytucje oferujące różne formy edukacji pozaszkolnej (kursy, szkolenia, warsztaty itp.) 2 13%

Pytanie 2

Z wymienionych usług kulturalnych proszę wskazać brak usługi lub niewystarczający stopień ich świadczenia (dowolna liczba wskazań)


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Teatry 4 21%
Opery i operetki 1 5%
Filharmonie i orkiestry 2 11%
Kina 2 11%
Muzea 1 5%
Biblioteki 0 0%
Galerie sztuki 2 11%
Galerie sztuki ludowej 0 0%
Domy kultury 1 5%
Utrzymanie zabytków, parków, rezerwatów, pomników przyrody 0 0%
Organizacje działające na rzecz zachowania i promocji kultury regionu (np. zespoły pieśni i tańca, koła gospodyń wiejskich itp.) 1 5%
Usługi związane z kulturą i rozrywką (np. szkoły tańca, nauka zawodów tradycyjnych, nauka przygotowywania potraw tradycyjnych, zajęcia plastyczne, wspieranie grup twórców itp.) 2 11%
Organizacja imprez i kulturalnych wydarzeń plenerowych, np. koncerty, pokazy uliczne, wystawy 3 16%

Pytanie 3

Z wymienionych usług dotyczących transportu i komunikacji proszę wskazać brak usługi lub niewystarczający stopień ich świadczenia (dowolna liczba wskazań)


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Połączenia drogowe przy pomocy dróg asfaltowych 3 23%
Infrastruktura drogowa wpływająca na bezpieczeństwo podróżnych (chodniki, pobocza oświetlenie, oznakowanie) 4 31%
Połączenia (trasy) kolejowe z trakcją elektryczną 3 23%
Infrastruktura kolejowa wpływająca na bezpieczeństwo podróżnych (np. zabezpieczenie przejazdów kolejowych) 0 0%
Samochodowy transport zbiorowy (autobusy, busy) 2 15%
Kolejowy transport zbiorowy 1 8%

Pytanie 4

Z wymienionych usług komunalnych proszę wskazać brak usługi lub niewystarczający stopień ich świadczenia (dowolna liczba wskazań)


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Wodociąg 0 0%
Kanalizacja 0 0%
Wywóz odpadów 4 33%
Sieć elektryczna 0 0%
Sieć gazownicza 0 0%
Sieć ciepłownicza 1 8%
Sieć telefoniczna 0 0%
Sieci telefonii komórkowej 3 25%
Internet 1 8%
Internet bezprzewodowy 3 25%

Pytanie 5

Jak ocenia Pan/i poziom nauczania w szkołach podstawowych?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 2 29%
Nie mam zdania 3 43%

Pytanie 6

Jak ocenia Pan/i poziom nauczania w szkołach ponadpodstawowych?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 4 57%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 3 43%

Pytanie 7

Jak ocenia Pan/i warunki techniczne szkół (stan budynków, sal dydaktycznych itp.)?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 2 29%
Nie mam zdania 3 43%

Pytanie 8

Jak ocenia Pan/i wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 3 43%
Ocena pozytywna 2 29%
Nie mam zdania 2 29%

Pytanie 9

Jak ocenia Pan/i warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 2 29%
Ocena umiarkowana 1 14%
Ocena pozytywna 3 43%
Nie mam zdania 1 14%

Pytanie 10

Jak ocenia Pan/i wybór kierunków/profili kształcenia oferowanych w szkołach ponadpodstawowych?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 1 14%
Ocena umiarkowana 4 57%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 2 29%

Pytanie 11

Jak ocenia Pan/i wybór języków obcych nauczanych w szkołach publicznych?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 5 71%
Ocena pozytywna 1 14%
Nie mam zdania 1 14%

Pytanie 12

Jak ocenia Pan/i ofertę zajęć pozadydaktycznych w szkołach publicznych (dodatkowe zajęcia, koła zainteresowań itp.)?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 3 43%
Ocena umiarkowana 3 43%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 1 14%

Pytanie 13

Jak ocenia Pan/i współpracę szkół z rodzicami uczniów?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 4 57%
Ocena pozytywna 1 14%
Nie mam zdania 2 29%

Pytanie 14

Jak ocenia Pan/i możliwość dokształcania się i zdobywania kwalifikacji zawodowych przez młodzież i dorosłych?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 3 43%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 2 29%

Pytanie 15

Jak ocenia Pan/i współpracę szkół ponadpodstawowych ze szkołami wyższymi?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 3 43%
Ocena umiarkowana 0 0%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 4 57%

Pytanie 16

Jak ocenia Pan/i działalność organizacji pozarządowych w sektorze edukacji?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
5 71%
2 29%

Pytanie 17

Gdyby mógł Pan/mogła Pani zaproponować jakieś zmiany w świadczeniu usług edukacyjnych na terenie miasta Jasła, byłoby to (proszę podać maksymalnie 2 zmiany z poniższej listy):


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bogatsza oferta zajęć i kursów dodatkowych w szkołach 3 43%
Podniesienie jakości pracy nauczycieli 1 14%
Rozszerzenie wyboru w zakresie kierunków kształcenia 0 0%
Rozbudowa sieci szkół 0 0%
Poprawa infrastruktury dydaktyczno-sportowej 1 14%
Poprawa wyposażenia placówek edukacyjnych (komputery, pomoce dydaktyczne itp.) 1 14%
Lepsze poinformowanie mieszkańców o dostępnych usługach 1 14%

Pytanie 18

Jak ocenia Pan/i ogólny poziom artystyczny wydarzeń (np. przedstawienia teatralne, koncerty, wystawy)?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 6 86%
Ocena pozytywna 1 14%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 19

Jak ocenia Pan/i księgozbiór udostępniony mieszkańcom przez biblioteki publiczne?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 4 57%
Nie mam zdania 1 14%

Pytanie 20

Jak ocenia Pan/i wyposażenie techniczne (np. katalogi komputerowe, urządzenia audio-wizualne) placówek kulturalnych?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 1 14%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 2 29%
Nie mam zdania 2 29%

Pytanie 21

Jak ocenia Pan/i zróżnicowanie tematyczne oferty kulturalnej?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 3 43%
Ocena pozytywna 2 29%
Nie mam zdania 2 29%

Pytanie 22

Jak ocenia Pan/i zróżnicowanie oferty ze względu na odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy)?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 4 57%
Ocena pozytywna 2 29%
Nie mam zdania 1 14%

Pytanie 23

Jak ocenia Pan/i podtrzymywanie i promocję walorów kulturalnych regionu?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 1 14%
Ocena umiarkowana 4 57%
Ocena pozytywna 2 29%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 24

Jak ocenia Pan/i działalność organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 1 14%
Ocena umiarkowana 3 43%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 3 43%

Pytanie 25

Gdyby mógł Pan/mogła Pani zaproponować jakieś zmiany w świadczeniu usług kulturalnych na terenie Jasła, byłoby to (proszę podać maksymalnie 2 zmiany z poniższej listy):


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Podniesienie jakości pracy osób świadczących usługi kulturalne i pracujących w placówkach kulturalnych 4 36%
Zwiększenie liczby filii placówek kulturalnych 1 9%
Poprawa standardu istniejących placówek kultury 2 18%
Wzbogacenie zasobów i wyposażenia placówek kulturalnych, m.in. ośrodków kultury i bibliotek 0 0%
Przeznaczanie większych środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury 1 9%
Lepsza promocja organizowanych wydarzeń kulturalnych oraz oferty placówek kultury 3 27%

Pytanie 26

Jak ocenia Pan/i stan dróg publicznych?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 2 29%
Ocena umiarkowana 5 71%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 27

Jak ocenia Pan/i stan taboru przewoźników samochodowego transportu zbiorowego (autobusy, busy)?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 5 71%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 28

Jak ocenia Pan/i stan i wyposażenie dworców i przystanków autobusowych/busowych?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 5 71%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 29

Jak ocenia Pan/i siatkę połączeń autobusowych i busowych (możliwość dotarcia w różne miejsca na terenie powiatu i poza powiat)?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 5 71%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 30

Jak ocenia Pan/i częstotliwość połączeń autobusowych i busowych?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 6 86%
Ocena umiarkowana 1 14%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 31

Jak ocenia Pan/i stan sieci kolejowej na terenie powiatu?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
ocena negatywna 4 57%
ocena umiarkowana 3 43%
ocena pozytywna 0 0%
nie mam zdania 0 0%

Pytanie 32

Jak ocenia Pan/i stan taboru kolejowego?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 3 43%
Ocena umiarkowana 1 14%
Ocena pozytywna 1 14%
Nie mam zdania 2 29%

Pytanie 33

Jak ocenia Pan/i stan i wyposażenie dworców i stacji kolejowych?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 7 100%
Ocena umiarkowana 0 0%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 34

Jak ocenia Pan/i punktualność i niezawodność pociągów?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 1 14%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 1 14%
Nie mam zdania 3 43%

Pytanie 35

Jak ocenia Pan/i siatkę połączeń kolejowych (możliwość dotarcia w różne miejsca na terenie powiatu i poza powiat)?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 3 43%
Ocena umiarkowana 1 14%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 3 43%

Pytanie 36

Jak ocenia Pan/i częstotliwość połączeń kolejowych?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 4 57%
Ocena umiarkowana 0 0%
Ocena pozytywna 1 14%
Nie mam zdania 2 29%

Pytanie 37

Gdyby mógł Pan/mogła Pani zaproponować jakieś zmiany w świadczeniu usług transportu i komunikacji na terenie Jasła, byłoby to (proszę podać maksymalnie 2 zmiany z poniższej listy): Proszę wybrać maksymalnie 2 zmiany z poniższej listy.


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Rozbudowa sieci dróg 5 29%
Poprawa jakości dróg 3 18%
Organizacja nowych linii (połączeń) 3 18%
Poprawa wyposażenia przystanków (ławki, zadaszenia, dojścia do przystanków, informacja dla podróżnych itp.) 1 6%
Dostosowanie rozkładów jazdy do potrzeb mieszkańców 2 12%
Uruchomienie karty przejazdowej ? jeden bilet na różne pojazdy u różnych przewoźników, podobnie jak w przypadku biletów okresowych 2 12%
Lepsze poinformowanie mieszkańców o dostępnych usługach 1 6%

Pytanie 38

Jak ocenia Pan/i jakość dostarczanej wody pitnej?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 5 71%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 39

Jak ocenia Pan/i utrzymanie czystości ulic i placów?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 4 57%
Ocena pozytywna 3 43%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 40

Jak ocenia Pan/i częstotliwość odbioru odpadów?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 5 71%
Ocena pozytywna 2 29%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 41

Jak ocenia Pan/i niezawodność sieci wodociągowej i ciepłowniczej?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 0 0%
Ocena pozytywna 7 100%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 42

Jak ocenia Pan/i niezawodność sieci gazowniczej?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 1 14%
Ocena pozytywna 5 71%
Nie mam zdania 1 14%

Pytanie 43

Jak ocenia Pan/i niezawodność dostaw energii elektrycznej?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 1 14%
Ocena pozytywna 5 71%
Nie mam zdania 1 14%

Pytanie 44

Jak ocenia Pan/i niezawodność sieci telefonicznej?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 1 14%
Ocena umiarkowana 1 14%
Ocena pozytywna 3 43%
Nie mam zdania 2 29%

Pytanie 45

Jak ocenia Pan/i jakość sygnału telefonii komórkowej?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 2 29%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 3 43%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 46

Jak ocenia Pan/i jakość sygnału radiowego i cyfrowej telewizji naziemnej?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 3 43%
Nie mam zdania 2 29%

Pytanie 47

Jak ocenia Pan/i prędkość internetu stacjonarnego?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 1 14%
Ocena umiarkowana 3 43%
Ocena pozytywna 3 43%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 48

Jak ocenia Pan/i prędkość internetu bezprzewodowego?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 1 14%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 2 29%
Nie mam zdania 2 29%

Pytanie 49

Jak ocenia Pan/i zróżnicowanie dostawców i oferty dostępu do internetu?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 1 14%
Ocena umiarkowana 4 57%
Ocena pozytywna 1 14%
Nie mam zdania 1 14%

Pytanie 50

Gdyby mógł Pan/mogła Pani zaproponować jakieś zmiany w świadczeniu usług komunalnych na terenie Jasła, byłoby to (proszę podać maksymalnie 2 zmiany z poniższej listy):


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Rozbudowa różnych sieci (np. wodociąg, kanalizacja, ciepło, Internet) 1 8%
Zwiększenie niezawodności w świadczeniu usług (stały dostęp, szybkie usuwanie awarii) 2 17%
Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów 3 25%
Ułatwienie możliwości podłączenia się do różnych sieci 4 33%
Lepsze poinformowanie mieszkańców o dostępnych usługach 2 17%

Pytanie 51

W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższym stwierdzeniem? Prowadzenie własnej działalności gospodarczej przynosi więcej korzyści niż przysparza trudności.


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie się zgadzam 1 14%
Raczej się zgadzam 1 14%
Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 3 43%
Raczej się nie zgadzam 2 29%
Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0%

Pytanie 52

W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższym stwierdzeniem? Gdybym miał odpowiedni kapitał bez wahania zdecydował(a)bym się na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie się zgadzam 2 29%
Raczej się zgadzam 2 29%
Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 2 29%
Raczej się nie zgadzam 1 14%
Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0%

Pytanie 53

W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższym stwierdzeniem? Najlepszym rodzajem pracy jest praca na własny rachunek.


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie się zgadzam 0 0%
Raczej się zgadzam 4 57%
Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 2 29%
Raczej się nie zgadzam 1 14%
Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0%

Pytanie 54

Czy posiada Pan/i w swoim gospodarstwie domowym dostęp do komputera (stacjonarnego lub laptopa)?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 7 100%
Nie 0 0%

Pytanie 55

Czy posiada Pan/i w swoim gospodarstwie domowym dostęp do Internetu?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 7 100%
Nie 0 0%

Pytanie 56

Czy korzysta Pan/i z Internetu (stron internetowych, poczty e-mail, komunikatora internetowego itp.) przynajmniej raz w tygodniu?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 7 100%
Nie 0 0%

Pytanie 57

Czy kiedykolwiek kupił Pan/i coś przez Internet?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 7 100%
Nie 0 0%

Pytanie 58

Czy 2018 r. w ramach kontaktów z lokalną administracją (np. urząd gminy, starostwo powiatowe itp.) korzystał/a Pana/i z Internetu szukając potrzebnych informacji na stronach internetowych?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 6 86%
Nie 1 14%

Pytanie 59

Czy 2018 r. w ramach kontaktów z lokalną administracją (np. urząd gminy, starostwo powiatowe itp.) korzystał/a Pana/i z Internetu ściągając dokumenty/formularze?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 6 86%
Nie 1 14%

Pytanie 60

Czy 2018 r. w ramach kontaktów z lokalną administracją (np. urząd gminy, starostwo powiatowe itp.) korzystał/a Pana/i z Internetu wysyłając wypełnione dokumenty/ formularze?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 5 71%
Nie 2 29%

Pytanie 61

A czy brał/a Pan/i udział w ostatnich wyborach samorządowych (2018 r.)?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 7 100%
Nie 0 0%
Nie byłem(am) uprawniony(a) do głosowania 0 0%

Pytanie 62

Jak często spotyka się Pan/i w celach towarzyskich z przyjaciółmi, znajomymi, krewnymi lub kolegami z pracy?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Nigdy 0 0%
Rzadziej niż raz w miesiącu 1 14%
Raz w miesiącu 0 0%
Kilka razy w miesiącu 3 43%
Raz w tygodniu 1 14%
Kilka razy w tygodniu 1 14%
Codziennie 1 14%
Trudno powiedzieć 0 0%

Pytanie 63

Czy jest Pani członkiem jakichś organizacji, stowarzyszeń, partii, komitetów, rad, grup religijnych, związków lub kół?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak, jednej 7 100%
Tak, dwóch 0 0%
Tak, trzech lub więcej 0 0%

Pytanie 64

Czy pełnił/a Pan/i jakieś funkcje w tych organizacjach?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 1 14%
Nie 6 86%

Pytanie 65

Czy w ciągu ostatniego roku (2018) zdarzyło się Panu/i dobrowolnie i nieodpłatnie pracować na rzecz swojego środowiska, kościoła, osiedla, miasta albo też pracować społecznie na rzecz potrzebujących?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak, wiele razy 0 0%
Tak, klika razy 4 57%
Tylko raz 0 0%
Nie 3 43%

Pytanie 66

Proszę określić na ile zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem: Obecnie trzeba być bardziej wrażliwym i gotowym do pomocy innym ludziom


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie się zgadzam 4 57%
Raczej się zgadzam 1 14%
Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 2 29%
Raczej się nie zgadzam 0 0%
Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0%

Pytanie 67

Proszę określić na ile zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem: Ludzie tacy jak ja działając wspólnie z innymi mogą pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska, osiedla, miasta


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie się zgadzam 4 57%
Raczej się zgadzam 1 14%
Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 2 29%
Raczej się nie zgadzam 0 0%
Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0%

Pytanie 68

Z przedstawionej poniżej listy wartości, które powinny zostać wpojone dzieciom w domach, proszę wybrać te najbardziej Pana/i zdaniem istotne? (Uwaga! Maksymalna liczba wskazań 5, ROTACJA ODPOWIEDZI)


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Niezależność 4 13%
Ciężka praca 2 6%
Odpowiedzialność 7 23%
Wyobraźnia 1 3%
Tolerancja i szacunek dla innych ludzi 7 23%
Oszczędność 1 3%
Determinacja, wytrwałość 4 13%
Religijność 1 3%
Bezinteresowność 1 3%
Posłuszeństwo 1 3%
Twórczość 2 6%

Pytanie 69

Czy, ogólnie biorąc, uważa Pan/i, że większości ludzi można ufać, czy też, że w kontaktach z ludźmi ostrożności nigdy za wiele?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ostrożności nigdy za wiele 5 71%
Większości ludzi można ufać 2 29%

Pytanie 70

Jak długo mieszka Pan/i w Jaśle?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Mniej niż rok 0 0%
1-2 lata 0 0%
2-5 lat 2 29%
5-10 lat 0 0%
Ponad 10 lat 5 71%

Pytanie 71

Byłbym/byłabym skłonny/a poświęcić część swojego wolnego czasu na nieodpłatną pracę na rzecz miejscowości, w której mieszkam.


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie się zgadzam 2 29%
Raczej się zgadzam 3 43%
Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 2 29%
Raczej się nie zgadzam 0 0%
Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0%

Pytanie 73

W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższym stwierdzeniem? Byłbym/byłabym skłonny/a poświęcić część swojego wolnego czasu na nieodpłatną pracę na rzecz miejscowości, w której mieszkam.


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie się zgadzam 2 29%
Raczej się zgadzam 3 43%
Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 2 29%
Raczej się nie zgadzam 0 0%
Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0%

Pytanie 74

W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższym stwierdzeniem? Jestem bardzo zadowolony/a, że mieszkam w mojej miejscowości.


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie się zgadzam 0 0%
Raczej się zgadzam 4 57%
Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 3 43%
Raczej się nie zgadzam 0 0%
Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0%

Pytanie 75

W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższym stwierdzeniem? Poleciłbym/byłabym innym moją miejscowość jako miejsce, w którym warto zamieszkać.


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie się zgadzam 0 0%
Raczej się zgadzam 3 43%
Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 1 14%
Raczej się nie zgadzam 3 43%
Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0%

Pytanie 76

W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższym stwierdzeniem? Jestem dumny/a przedstawiając się jako mieszkaniec/mieszkanka miejscowości, w której mieszkam.


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie się zgadzam 1 14%
Raczej się zgadzam 2 29%
Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 3 43%
Raczej się nie zgadzam 1 14%
Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0%

Pytanie 77

Czy 2018 roku brał/a Pan/i udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez placówki kulturalne w Jaśle?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 7 100%
Nie 0 0%

Pytanie 78

Płeć:


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Kobieta 4 57%
Mężczyzna 3 43%

Pytanie 79

Wiek:


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
15-19 0 0%
20 -24 1 14%
35-49 6 86%
50 -64 0 0%
powyżej 65 0 0%

Pytanie 80

Wykształcenie:


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Podstawowe lub gimnazjalne 0 0%
Zasadnicze zawodowe 1 14%
Średnie 0 0%
Wyższe 6 86%

Pytanie 81

Czy pracuje Pan/i lub współpracuje z instytucją dostarczającą usługi edukacyjne?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 2 29%
Nie 5 71%

Pytanie 82

Czy pracuje Pan/i lub współpracuje z instytucją dostarczającą usługi kulturalne?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 4 57%
Nie 3 43%

Pytanie 83

Czy pracuje Pan/i lub współpracuje z instytucją dostarczającą usługi transportowe i komunikacyjne?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 2 29%
Nie 5 71%

Pytanie 84

Czy pracuje Pan/i lub współpracuje z instytucją dostarczającą usługi komunalne?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 1 14%
Nie 6 86%

Pytanie 85

Czy jest Pan/i osobą:


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Uczącą się 0 0%
Pracującą 5 71%
Prowadzącą działalność gospodarczą 1 14%
Bezrobotną 1 14%
Emerytem/Rencistą 0 0%

Pytanie 86

Czy posiada Pan/i telefon komórkowy do własnego użytku?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 7 100%
Nie 0 0%

Pytanie 72

Czy w ciągu ostatniego roku rozważał/a Pan/i zmianę miejsca zamieszkania, na miejscowość poza Jasłem?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak, na inną miejscowość w powiecie jasielskim 0 0%
Tak, na miejscowość w województwie podkarpackim 0 0%
Tak, na miejscowość w Polsce poza województwem podkarpackim 1 14%
Tak, na miejscowość poza granicami Polski 1 14%
Nie 5 71%

  Podsumowanie ankiety

Pomoc

Podsumowanie ankiety

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Status Liczba odsłon Liczba aktywności Liczba obserwujących Ostatnia aktywność
Zakończony 144 7 0 2019-07-15, Pon., 21:13

  Załączniki

Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Lista załączników


Brak załączników
Do góry