"Badanie stanu usług publicznych oraz kapitału intelektualnego w Mieście Jaśle"


Ankieta:

"Badanie stanu usług publicznych oraz kapitału intelektualnego w mieście Jaśle"

Raport

 

Ankieta została zakończona 2019-07-15

Informacje o ankiecie

 
Pomoc

Informacje o ankiecie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Tytuł

"Badanie stanu usług publicznych oraz kapitału intelektualnego w mieście Jaśle"

Opis

Ocenie podlegają cztery wybrane kategorie usług publicznych: edukacyjnych, kulturalnych, transportu i komunikacji, komunalnych oraz kapitał intelektualny w czterech obszarach: przedsiębiorczość, informatyzacja, aspekt społeczny, tożsamość i otwartość

Szczegółowy opis konsultacji

Burmistrz Miasta Jasła zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety pn. "Badanie stanu usług publicznych oraz kapitału intelektualnego w mieście Jaśle".

Termin ankiety

2019-06-28 - 2019-07-15

Liczba pytań

86

Wyniki ankiety

 

Pytanie 1

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Z wymienionych usług dotyczących edukacji proszę wskazać brak usługi lub niewystarczający stopień ich świadczenia (dowolna liczba wskazań)


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Opieka nad dziećmi w wieku 0-3 (żłobki, kluby malucha) 4 25%
Opieka nad dziećmi w wieku 3-6 lat (przedszkola, oddziały i punkty przedszkolne) 2 13%
Szkoły podstawowe 1 6%
Zasadnicze szkoły zawodowe 2 13%
Technika 0 0%
Licea ogólnokształcące 0 0%
Szkoły artystyczne 1 6%
Szkoły policealne 0 0%
Szkoły dla dorosłych 1 6%
Szkoły wyższe 2 13%
Szkoły języków obcych 1 6%
Szkoły specjalne 0 0%
Zakłady szkolenia nauczycieli 0 0%
Placówki oświatowo-wychowawcze (w tym placówki wychowania pozaszkolnego, szkolne schroniska młodzieżowe) 0 0%
Instytucje oferujące różne formy edukacji pozaszkolnej (kursy, szkolenia, warsztaty itp.) 2 13%

Pytanie 2

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Z wymienionych usług kulturalnych proszę wskazać brak usługi lub niewystarczający stopień ich świadczenia (dowolna liczba wskazań)


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Teatry 4 21%
Opery i operetki 1 5%
Filharmonie i orkiestry 2 11%
Kina 2 11%
Muzea 1 5%
Biblioteki 0 0%
Galerie sztuki 2 11%
Galerie sztuki ludowej 0 0%
Domy kultury 1 5%
Utrzymanie zabytków, parków, rezerwatów, pomników przyrody 0 0%
Organizacje działające na rzecz zachowania i promocji kultury regionu (np. zespoły pieśni i tańca, koła gospodyń wiejskich itp.) 1 5%
Usługi związane z kulturą i rozrywką (np. szkoły tańca, nauka zawodów tradycyjnych, nauka przygotowywania potraw tradycyjnych, zajęcia plastyczne, wspieranie grup twórców itp.) 2 11%
Organizacja imprez i kulturalnych wydarzeń plenerowych, np. koncerty, pokazy uliczne, wystawy 3 16%

Pytanie 3

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Z wymienionych usług dotyczących transportu i komunikacji proszę wskazać brak usługi lub niewystarczający stopień ich świadczenia (dowolna liczba wskazań)


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Połączenia drogowe przy pomocy dróg asfaltowych 3 23%
Infrastruktura drogowa wpływająca na bezpieczeństwo podróżnych (chodniki, pobocza oświetlenie, oznakowanie) 4 31%
Połączenia (trasy) kolejowe z trakcją elektryczną 3 23%
Infrastruktura kolejowa wpływająca na bezpieczeństwo podróżnych (np. zabezpieczenie przejazdów kolejowych) 0 0%
Samochodowy transport zbiorowy (autobusy, busy) 2 15%
Kolejowy transport zbiorowy 1 8%

Pytanie 4

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Z wymienionych usług komunalnych proszę wskazać brak usługi lub niewystarczający stopień ich świadczenia (dowolna liczba wskazań)


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Wodociąg 0 0%
Kanalizacja 0 0%
Wywóz odpadów 4 33%
Sieć elektryczna 0 0%
Sieć gazownicza 0 0%
Sieć ciepłownicza 1 8%
Sieć telefoniczna 0 0%
Sieci telefonii komórkowej 3 25%
Internet 1 8%
Internet bezprzewodowy 3 25%

Pytanie 5

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i poziom nauczania w szkołach podstawowych?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 2 29%
Nie mam zdania 3 43%

Pytanie 6

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i poziom nauczania w szkołach ponadpodstawowych?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 4 57%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 3 43%

Pytanie 7

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i warunki techniczne szkół (stan budynków, sal dydaktycznych itp.)?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 2 29%
Nie mam zdania 3 43%

Pytanie 8

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 3 43%
Ocena pozytywna 2 29%
Nie mam zdania 2 29%

Pytanie 9

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 2 29%
Ocena umiarkowana 1 14%
Ocena pozytywna 3 43%
Nie mam zdania 1 14%

Pytanie 10

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i wybór kierunków/profili kształcenia oferowanych w szkołach ponadpodstawowych?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 1 14%
Ocena umiarkowana 4 57%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 2 29%

Pytanie 11

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i wybór języków obcych nauczanych w szkołach publicznych?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 5 71%
Ocena pozytywna 1 14%
Nie mam zdania 1 14%

Pytanie 12

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i ofertę zajęć pozadydaktycznych w szkołach publicznych (dodatkowe zajęcia, koła zainteresowań itp.)?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 3 43%
Ocena umiarkowana 3 43%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 1 14%

Pytanie 13

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i współpracę szkół z rodzicami uczniów?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 4 57%
Ocena pozytywna 1 14%
Nie mam zdania 2 29%

Pytanie 14

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i możliwość dokształcania się i zdobywania kwalifikacji zawodowych przez młodzież i dorosłych?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 3 43%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 2 29%

Pytanie 15

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i współpracę szkół ponadpodstawowych ze szkołami wyższymi?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 3 43%
Ocena umiarkowana 0 0%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 4 57%

Pytanie 16

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i działalność organizacji pozarządowych w sektorze edukacji?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
5 71%
2 29%

Pytanie 17

Wskaż jedną odpowiedź

Gdyby mógł Pan/mogła Pani zaproponować jakieś zmiany w świadczeniu usług edukacyjnych na terenie miasta Jasła, byłoby to (proszę podać maksymalnie 2 zmiany z poniższej listy):


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bogatsza oferta zajęć i kursów dodatkowych w szkołach 3 43%
Podniesienie jakości pracy nauczycieli 1 14%
Rozszerzenie wyboru w zakresie kierunków kształcenia 0 0%
Rozbudowa sieci szkół 0 0%
Poprawa infrastruktury dydaktyczno-sportowej 1 14%
Poprawa wyposażenia placówek edukacyjnych (komputery, pomoce dydaktyczne itp.) 1 14%
Lepsze poinformowanie mieszkańców o dostępnych usługach 1 14%

Pytanie 18

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i ogólny poziom artystyczny wydarzeń (np. przedstawienia teatralne, koncerty, wystawy)?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 6 86%
Ocena pozytywna 1 14%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 19

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i księgozbiór udostępniony mieszkańcom przez biblioteki publiczne?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 4 57%
Nie mam zdania 1 14%

Pytanie 20

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i wyposażenie techniczne (np. katalogi komputerowe, urządzenia audio-wizualne) placówek kulturalnych?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 1 14%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 2 29%
Nie mam zdania 2 29%

Pytanie 21

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i zróżnicowanie tematyczne oferty kulturalnej?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 3 43%
Ocena pozytywna 2 29%
Nie mam zdania 2 29%

Pytanie 22

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i zróżnicowanie oferty ze względu na odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy)?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 4 57%
Ocena pozytywna 2 29%
Nie mam zdania 1 14%

Pytanie 23

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i podtrzymywanie i promocję walorów kulturalnych regionu?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 1 14%
Ocena umiarkowana 4 57%
Ocena pozytywna 2 29%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 24

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i działalność organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 1 14%
Ocena umiarkowana 3 43%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 3 43%

Pytanie 25

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Gdyby mógł Pan/mogła Pani zaproponować jakieś zmiany w świadczeniu usług kulturalnych na terenie Jasła, byłoby to (proszę podać maksymalnie 2 zmiany z poniższej listy):


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Podniesienie jakości pracy osób świadczących usługi kulturalne i pracujących w placówkach kulturalnych 4 36%
Zwiększenie liczby filii placówek kulturalnych 1 9%
Poprawa standardu istniejących placówek kultury 2 18%
Wzbogacenie zasobów i wyposażenia placówek kulturalnych, m.in. ośrodków kultury i bibliotek 0 0%
Przeznaczanie większych środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury 1 9%
Lepsza promocja organizowanych wydarzeń kulturalnych oraz oferty placówek kultury 3 27%

Pytanie 26

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i stan dróg publicznych?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 2 29%
Ocena umiarkowana 5 71%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 27

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i stan taboru przewoźników samochodowego transportu zbiorowego (autobusy, busy)?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 5 71%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 28

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i stan i wyposażenie dworców i przystanków autobusowych/busowych?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 5 71%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 29

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i siatkę połączeń autobusowych i busowych (możliwość dotarcia w różne miejsca na terenie powiatu i poza powiat)?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 5 71%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 30

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i częstotliwość połączeń autobusowych i busowych?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 6 86%
Ocena umiarkowana 1 14%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 31

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i stan sieci kolejowej na terenie powiatu?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
ocena negatywna 4 57%
ocena umiarkowana 3 43%
ocena pozytywna 0 0%
nie mam zdania 0 0%

Pytanie 32

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i stan taboru kolejowego?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 3 43%
Ocena umiarkowana 1 14%
Ocena pozytywna 1 14%
Nie mam zdania 2 29%

Pytanie 33

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i stan i wyposażenie dworców i stacji kolejowych?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 7 100%
Ocena umiarkowana 0 0%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 34

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i punktualność i niezawodność pociągów?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 1 14%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 1 14%
Nie mam zdania 3 43%

Pytanie 35

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i siatkę połączeń kolejowych (możliwość dotarcia w różne miejsca na terenie powiatu i poza powiat)?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 3 43%
Ocena umiarkowana 1 14%
Ocena pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 3 43%

Pytanie 36

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i częstotliwość połączeń kolejowych?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 4 57%
Ocena umiarkowana 0 0%
Ocena pozytywna 1 14%
Nie mam zdania 2 29%

Pytanie 37

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Gdyby mógł Pan/mogła Pani zaproponować jakieś zmiany w świadczeniu usług transportu i komunikacji na terenie Jasła, byłoby to (proszę podać maksymalnie 2 zmiany z poniższej listy): Proszę wybrać maksymalnie 2 zmiany z poniższej listy.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Rozbudowa sieci dróg 5 29%
Poprawa jakości dróg 3 18%
Organizacja nowych linii (połączeń) 3 18%
Poprawa wyposażenia przystanków (ławki, zadaszenia, dojścia do przystanków, informacja dla podróżnych itp.) 1 6%
Dostosowanie rozkładów jazdy do potrzeb mieszkańców 2 12%
Uruchomienie karty przejazdowej ? jeden bilet na różne pojazdy u różnych przewoźników, podobnie jak w przypadku biletów okresowych 2 12%
Lepsze poinformowanie mieszkańców o dostępnych usługach 1 6%

Pytanie 38

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i jakość dostarczanej wody pitnej?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 5 71%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 39

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i utrzymanie czystości ulic i placów?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 4 57%
Ocena pozytywna 3 43%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 40

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i częstotliwość odbioru odpadów?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 5 71%
Ocena pozytywna 2 29%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 41

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i niezawodność sieci wodociągowej i ciepłowniczej?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 0 0%
Ocena pozytywna 7 100%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 42

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i niezawodność sieci gazowniczej?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 1 14%
Ocena pozytywna 5 71%
Nie mam zdania 1 14%

Pytanie 43

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i niezawodność dostaw energii elektrycznej?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 1 14%
Ocena pozytywna 5 71%
Nie mam zdania 1 14%

Pytanie 44

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i niezawodność sieci telefonicznej?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 1 14%
Ocena umiarkowana 1 14%
Ocena pozytywna 3 43%
Nie mam zdania 2 29%

Pytanie 45

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i jakość sygnału telefonii komórkowej?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 2 29%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 3 43%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 46

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i jakość sygnału radiowego i cyfrowej telewizji naziemnej?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 0 0%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 3 43%
Nie mam zdania 2 29%

Pytanie 47

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i prędkość internetu stacjonarnego?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 1 14%
Ocena umiarkowana 3 43%
Ocena pozytywna 3 43%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 48

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i prędkość internetu bezprzewodowego?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 1 14%
Ocena umiarkowana 2 29%
Ocena pozytywna 2 29%
Nie mam zdania 2 29%

Pytanie 49

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pan/i zróżnicowanie dostawców i oferty dostępu do internetu?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ocena negatywna 1 14%
Ocena umiarkowana 4 57%
Ocena pozytywna 1 14%
Nie mam zdania 1 14%

Pytanie 50

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Gdyby mógł Pan/mogła Pani zaproponować jakieś zmiany w świadczeniu usług komunalnych na terenie Jasła, byłoby to (proszę podać maksymalnie 2 zmiany z poniższej listy):


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Rozbudowa różnych sieci (np. wodociąg, kanalizacja, ciepło, Internet) 1 8%
Zwiększenie niezawodności w świadczeniu usług (stały dostęp, szybkie usuwanie awarii) 2 17%
Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów 3 25%
Ułatwienie możliwości podłączenia się do różnych sieci 4 33%
Lepsze poinformowanie mieszkańców o dostępnych usługach 2 17%

Pytanie 51

Wskaż jedną odpowiedź

W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższym stwierdzeniem? Prowadzenie własnej działalności gospodarczej przynosi więcej korzyści niż przysparza trudności.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie się zgadzam 1 14%
Raczej się zgadzam 1 14%
Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 3 43%
Raczej się nie zgadzam 2 29%
Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0%

Pytanie 52

Wskaż jedną odpowiedź

W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższym stwierdzeniem? Gdybym miał odpowiedni kapitał bez wahania zdecydował(a)bym się na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie się zgadzam 2 29%
Raczej się zgadzam 2 29%
Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 2 29%
Raczej się nie zgadzam 1 14%
Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0%

Pytanie 53

Wskaż jedną odpowiedź

W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższym stwierdzeniem? Najlepszym rodzajem pracy jest praca na własny rachunek.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie się zgadzam 0 0%
Raczej się zgadzam 4 57%
Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 2 29%
Raczej się nie zgadzam 1 14%
Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0%

Pytanie 54

Wskaż jedną odpowiedź

Czy posiada Pan/i w swoim gospodarstwie domowym dostęp do komputera (stacjonarnego lub laptopa)?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 7 100%
Nie 0 0%

Pytanie 55

Wskaż jedną odpowiedź

Czy posiada Pan/i w swoim gospodarstwie domowym dostęp do Internetu?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 7 100%
Nie 0 0%

Pytanie 56

Wskaż jedną odpowiedź

Czy korzysta Pan/i z Internetu (stron internetowych, poczty e-mail, komunikatora internetowego itp.) przynajmniej raz w tygodniu?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 7 100%
Nie 0 0%

Pytanie 57

Wskaż jedną odpowiedź

Czy kiedykolwiek kupił Pan/i coś przez Internet?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 7 100%
Nie 0 0%

Pytanie 58

Wskaż jedną odpowiedź

Czy 2018 r. w ramach kontaktów z lokalną administracją (np. urząd gminy, starostwo powiatowe itp.) korzystał/a Pana/i z Internetu szukając potrzebnych informacji na stronach internetowych?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 6 86%
Nie 1 14%

Pytanie 59

Wskaż jedną odpowiedź

Czy 2018 r. w ramach kontaktów z lokalną administracją (np. urząd gminy, starostwo powiatowe itp.) korzystał/a Pana/i z Internetu ściągając dokumenty/formularze?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 6 86%
Nie 1 14%

Pytanie 60

Wskaż jedną odpowiedź

Czy 2018 r. w ramach kontaktów z lokalną administracją (np. urząd gminy, starostwo powiatowe itp.) korzystał/a Pana/i z Internetu wysyłając wypełnione dokumenty/ formularze?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 5 71%
Nie 2 29%

Pytanie 61

Wskaż jedną odpowiedź

A czy brał/a Pan/i udział w ostatnich wyborach samorządowych (2018 r.)?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 7 100%
Nie 0 0%
Nie byłem(am) uprawniony(a) do głosowania 0 0%

Pytanie 62

Wskaż jedną odpowiedź

Jak często spotyka się Pan/i w celach towarzyskich z przyjaciółmi, znajomymi, krewnymi lub kolegami z pracy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Nigdy 0 0%
Rzadziej niż raz w miesiącu 1 14%
Raz w miesiącu 0 0%
Kilka razy w miesiącu 3 43%
Raz w tygodniu 1 14%
Kilka razy w tygodniu 1 14%
Codziennie 1 14%
Trudno powiedzieć 0 0%

Pytanie 63

Wskaż jedną odpowiedź

Czy jest Pani członkiem jakichś organizacji, stowarzyszeń, partii, komitetów, rad, grup religijnych, związków lub kół?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak, jednej 7 100%
Tak, dwóch 0 0%
Tak, trzech lub więcej 0 0%

Pytanie 64

Wskaż jedną odpowiedź

Czy pełnił/a Pan/i jakieś funkcje w tych organizacjach?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 1 14%
Nie 6 86%

Pytanie 65

Wskaż jedną odpowiedź

Czy w ciągu ostatniego roku (2018) zdarzyło się Panu/i dobrowolnie i nieodpłatnie pracować na rzecz swojego środowiska, kościoła, osiedla, miasta albo też pracować społecznie na rzecz potrzebujących?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak, wiele razy 0 0%
Tak, klika razy 4 57%
Tylko raz 0 0%
Nie 3 43%

Pytanie 66

Wskaż jedną odpowiedź

Proszę określić na ile zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem: Obecnie trzeba być bardziej wrażliwym i gotowym do pomocy innym ludziom


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie się zgadzam 4 57%
Raczej się zgadzam 1 14%
Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 2 29%
Raczej się nie zgadzam 0 0%
Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0%

Pytanie 67

Wskaż jedną odpowiedź

Proszę określić na ile zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem: Ludzie tacy jak ja działając wspólnie z innymi mogą pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska, osiedla, miasta


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie się zgadzam 4 57%
Raczej się zgadzam 1 14%
Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 2 29%
Raczej się nie zgadzam 0 0%
Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0%

Pytanie 68

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Z przedstawionej poniżej listy wartości, które powinny zostać wpojone dzieciom w domach, proszę wybrać te najbardziej Pana/i zdaniem istotne? (Uwaga! Maksymalna liczba wskazań 5, ROTACJA ODPOWIEDZI)


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Niezależność 4 13%
Ciężka praca 2 6%
Odpowiedzialność 7 23%
Wyobraźnia 1 3%
Tolerancja i szacunek dla innych ludzi 7 23%
Oszczędność 1 3%
Determinacja, wytrwałość 4 13%
Religijność 1 3%
Bezinteresowność 1 3%
Posłuszeństwo 1 3%
Twórczość 2 6%

Pytanie 69

Wskaż jedną odpowiedź

Czy, ogólnie biorąc, uważa Pan/i, że większości ludzi można ufać, czy też, że w kontaktach z ludźmi ostrożności nigdy za wiele?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ostrożności nigdy za wiele 5 71%
Większości ludzi można ufać 2 29%

Pytanie 70

Wskaż jedną odpowiedź

Jak długo mieszka Pan/i w Jaśle?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Mniej niż rok 0 0%
1-2 lata 0 0%
2-5 lat 2 29%
5-10 lat 0 0%
Ponad 10 lat 5 71%

Pytanie 71

Wskaż jedną odpowiedź

Byłbym/byłabym skłonny/a poświęcić część swojego wolnego czasu na nieodpłatną pracę na rzecz miejscowości, w której mieszkam.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie się zgadzam 2 29%
Raczej się zgadzam 3 43%
Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 2 29%
Raczej się nie zgadzam 0 0%
Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0%

Pytanie 73

Wskaż jedną odpowiedź

W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższym stwierdzeniem? Byłbym/byłabym skłonny/a poświęcić część swojego wolnego czasu na nieodpłatną pracę na rzecz miejscowości, w której mieszkam.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie się zgadzam 2 29%
Raczej się zgadzam 3 43%
Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 2 29%
Raczej się nie zgadzam 0 0%
Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0%

Pytanie 74

Wskaż jedną odpowiedź

W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższym stwierdzeniem? Jestem bardzo zadowolony/a, że mieszkam w mojej miejscowości.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie się zgadzam 0 0%
Raczej się zgadzam 4 57%
Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 3 43%
Raczej się nie zgadzam 0 0%
Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0%

Pytanie 75

Wskaż jedną odpowiedź

W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższym stwierdzeniem? Poleciłbym/byłabym innym moją miejscowość jako miejsce, w którym warto zamieszkać.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie się zgadzam 0 0%
Raczej się zgadzam 3 43%
Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 1 14%
Raczej się nie zgadzam 3 43%
Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0%

Pytanie 76

Wskaż jedną odpowiedź

W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższym stwierdzeniem? Jestem dumny/a przedstawiając się jako mieszkaniec/mieszkanka miejscowości, w której mieszkam.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie się zgadzam 1 14%
Raczej się zgadzam 2 29%
Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 3 43%
Raczej się nie zgadzam 1 14%
Zdecydowanie się nie zgadzam 0 0%

Pytanie 77

Wskaż jedną odpowiedź

Czy 2018 roku brał/a Pan/i udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez placówki kulturalne w Jaśle?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 7 100%
Nie 0 0%

Pytanie 78

Wskaż jedną odpowiedź

Płeć:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Kobieta 4 57%
Mężczyzna 3 43%

Pytanie 79

Wskaż jedną odpowiedź

Wiek:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
15-19 0 0%
20 -24 1 14%
35-49 6 86%
50 -64 0 0%
powyżej 65 0 0%

Pytanie 80

Wskaż jedną odpowiedź

Wykształcenie:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Podstawowe lub gimnazjalne 0 0%
Zasadnicze zawodowe 1 14%
Średnie 0 0%
Wyższe 6 86%

Pytanie 81

Wskaż jedną odpowiedź

Czy pracuje Pan/i lub współpracuje z instytucją dostarczającą usługi edukacyjne?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 2 29%
Nie 5 71%

Pytanie 82

Wskaż jedną odpowiedź

Czy pracuje Pan/i lub współpracuje z instytucją dostarczającą usługi kulturalne?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 4 57%
Nie 3 43%

Pytanie 83

Wskaż jedną odpowiedź

Czy pracuje Pan/i lub współpracuje z instytucją dostarczającą usługi transportowe i komunikacyjne?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 2 29%
Nie 5 71%

Pytanie 84

Wskaż jedną odpowiedź

Czy pracuje Pan/i lub współpracuje z instytucją dostarczającą usługi komunalne?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 1 14%
Nie 6 86%

Pytanie 85

Wskaż jedną odpowiedź

Czy jest Pan/i osobą:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Uczącą się 0 0%
Pracującą 5 71%
Prowadzącą działalność gospodarczą 1 14%
Bezrobotną 1 14%
Emerytem/Rencistą 0 0%

Pytanie 86

Wskaż jedną odpowiedź

Czy posiada Pan/i telefon komórkowy do własnego użytku?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 7 100%
Nie 0 0%

Pytanie 72

Wskaż jedną odpowiedź

Czy w ciągu ostatniego roku rozważał/a Pan/i zmianę miejsca zamieszkania, na miejscowość poza Jasłem?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak, na inną miejscowość w powiecie jasielskim 0 0%
Tak, na miejscowość w województwie podkarpackim 0 0%
Tak, na miejscowość w Polsce poza województwem podkarpackim 1 14%
Tak, na miejscowość poza granicami Polski 1 14%
Nie 5 71%

Podsumowanie ankiety

 
Pomoc

Podsumowanie ankiety

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 632 7 2019-07-15, Pon., 21:13

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Lista załączników


Brak załączników
Do góry