Konsultacje Urzędu  Usługi publiczne

Konsultacja projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030.

Konsultacja polega na wyrażeniu opinii na temat Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030.

Konsultacja zakończona 2022-07-25

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Konsultacja projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030.

Opis

Konsultacja polega na wyrażeniu opinii na temat Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030.

Szczegółowy opis konsultacji

Inicjatywa Jednostek Samorządu Terytorialnego dotycząca utworzenia Strategii dla obszaru "Dorzecza Wisłoki" została sformalizowana na mocy porozumienia podpisanego w dniu 6 grudnia 2021 r.
Strategia koncentruje się na obszarach, które są istotne z punktu widzenia realizacji zadań rozwojowych przypisanych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i w rozumieniu Art. 10g. 1. Ustawy o samorządzie gminnym jest strategią rozwoju ponadlokalnego. Ponadto dokument jest odpowiedzią na potrzebę wspólnego planowania rozwoju w obrębie wielu jednostek samorządu terytorialnego powiązanych ze sobą funkcjonalnie. Narzędziem wzmacniającym realizację Strategii ponadlokalnej do 2030 roku może być Porozumienie terytorialne, które zostało powołane w nowelizacji Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Porozumienie terytorialne służy uzgadnianiu interwencji centralnej i/lub regionalnej istotnej z punku widzenia wielu społeczności lokalnych (gmin i powiatów) i może być z powodzeniem wykorzystane w przypadku Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na Lata 2022-2030 (Strategia).Porozumienie terytorialne zostało opisane w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 jako mechanizm polegający na urzeczywistnieniu planowania i realizowania procesów rozwojowych, podejmowanych lub inicjowanych z poziomu lokalnego.
Mechanizm ten powinien służyć rozwojowi współpracy samorządów na obszarach, gdzie zostały zidentyfikowane istotne dla rozwoju, więcej niż jednej JST (gminy/powiatu), potencjały społeczne/gospodarcze lub problemy, które ograniczają uruchomienie i wykorzystanie potencjałów. Porozumienie terytorialne może być wykorzystywane do określenia zakresu i sposobu realizacji wybranych przedsięwzięć, stanowiących zadanie danej gminy/powiatu i istotnych dla sąsiadujących JST lub JST wyższego szczebla, kluczowych dla rozwoju obszaru objętego Porozumieniem, a jednocześnie istotnych dla rozwoju ponadlokalnego. Intencją JST tworzących obszar "Dorzecza Wisłoki" będzie ubieganie się o zastosowanie instrumentu Porozumienia terytorialnego dla realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na Lata 2022-2030.
Niniejszy projekt Strategii będzie przedmiotem procedury konsultacji i opiniowania. W związku z powyższym zostanie on przekazany:
1. Do konsultacji społecznych, które odbędą się w formie zgłaszania uwag i opinii do projektu Strategii oraz spotkań konsultacyjnych.
2. Zarządowi Województwa Podkarpackiego i Małopolskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa zgodnie z art. 10f.2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
3. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie i Krakowie w celu konsultacji zgodnie z art. 6 Konsultacje aktów planistycznych w zakresie polityki rozwoju Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Wszystkie opinie i uwagi przekazane w procesie konsultacji i opiniowania będą rozpatrzone, a te uzasadnione zostaną włączone w treść dokumentu. Sprawozdanie z procedury opiniowania i konsultacji zostanie przekazane do wiadomości publicznej.
Ponadto projekt Strategii będzie podstawą do przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Po zakończeniu procesu opiniowana, konsultacji oraz SOOŚ projekt Strategii zostanie przekazany Radom Gmin i Powiatów, które tworzą obszar ?Dorzecza Wisłoki, w celu realizacji procedury zatwierdzenia dokumentu.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr V/114/2022 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 czerwca 2022 r.

Obszar tematyczny

Usługi publiczne

Administrator konsultacji

Mateusz Smyka

Termin konsultacji

2022-06-15 - 2022-07-25

Status konsultacji

Archiwalne

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2022-09-30

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-06-15
2022-06-15

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030.
Termin
2022-06-15 - 2022-07-25
Koniec konsultacji: 2022-07-25

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030.

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 110 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Ogłoszenie_o_konsultacjach_SRP_DW_SR.061.8.2022_13.06.2022.pdf - 0
SRP_DW_Wersja_Do_Konsultacji_03.06.2022_compressed.pdf - 0

Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie_V.114.2022_Z_Załącznikiem_13.06.2022.pdf - 1

Załączniki do punktów harmonogramu


Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030.

Do góry