Konsultacje Urzędu  Usługi publiczne

Konsultacja projektu Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 - 2030

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 - 2030 są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu poznania opinii mieszkańców Jasła, gmin ościennych, związków międzygminnych oraz innych organów opiniujących w tym Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Do zakończenia zostało: d. i godz.

Aktywne punkty konsultacji

 
Pomoc

Aktywne punkty konsultacji

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Informacje o konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Konsultacja projektu Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 - 2030

Opis

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 - 2030 są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu poznania opinii mieszkańców Jasła, gmin ościennych, związków międzygminnych oraz innych organów opiniujących w tym Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Szczegółowy opis konsultacji

1. Procedura szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 ? 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U z 2021r. poz. 1057 z późn. zm.), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2021 poz. 2373 z późn. zm.).
2. Projekt Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 ? 2030 opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
3. Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 ? 2030 składają się w szczególności:
1) opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta Jasła, przygotowanej na potrzeby strategii;
2) wypracowanie założeń programowanych Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 ? 2030, określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników;
3) wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 ? 2030:
a) określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta Jasła wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w Mieście Jaśle,
b) charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w strategii rozwoju województwa i fakultatywnie określenie obszarów strategicznej interwencji Miasta Jasła, wraz z zakresem planowanych działań.
4. Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 ? 2030:
1) określenie systemu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 ? 2030, w tym wytycznych do sporządzenia dokumentów wykonawczych;
2) określenie ram finansowych i źródeł finansowania.
5. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 ? 2030, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.
Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 ? 2030.
Dokument podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Miasta Jasła, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:
1) ogłoszenie co najmniej na stronie internetowej Miasta Jasła informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 ? 2030 oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Informacja może zostać opublikowana również w prasie o zasięgu lokalnym - ogłoszenie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono
projekt,
2) przeprowadzenie konsultacji,
3) przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, oraz jego publikacja co najmniej na stronie internetowej Miasta Jasła.

Podstawa prawna

1. Ustawa o samorządzie gminnym.2. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.3. Uchwała Rady Miejskiej Jasła w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.4. Zarządzenie nr V/225/2022 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 listopada 2022 r.

Obszar tematyczny

Usługi publiczne

Administrator konsultacji

Mateusz Smyka

Termin konsultacji

2022-11-16 - 2022-12-31

Status konsultacji

Udostępnione

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2023-01-30

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-11-16
2022-11-16

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 - 2030
Termin
2022-11-16 - 2022-12-31
Koniec konsultacji: 2022-12-31

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport częściowy

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 - 2030

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Aktywny 21 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Do góry