Konsultacje Urzędu  Usługi publiczne

Konsultacja projektu Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 - 2030

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 - 2030 są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu poznania opinii mieszkańców Jasła, gmin ościennych, związków międzygminnych oraz innych organów opiniujących w tym Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Konsultacja zakończona 2022-12-31

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Konsultacja projektu Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 - 2030

Opis

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 - 2030 są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu poznania opinii mieszkańców Jasła, gmin ościennych, związków międzygminnych oraz innych organów opiniujących w tym Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Szczegółowy opis konsultacji

1. Procedura szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 ? 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U z 2021r. poz. 1057 z późn. zm.), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2021 poz. 2373 z późn. zm.).
2. Projekt Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 ? 2030 opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
3. Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 ? 2030 składają się w szczególności:
1) opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta Jasła, przygotowanej na potrzeby strategii;
2) wypracowanie założeń programowanych Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 ? 2030, określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników;
3) wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 ? 2030:
a) określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta Jasła wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w Mieście Jaśle,
b) charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w strategii rozwoju województwa i fakultatywnie określenie obszarów strategicznej interwencji Miasta Jasła, wraz z zakresem planowanych działań.
4. Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 ? 2030:
1) określenie systemu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 ? 2030, w tym wytycznych do sporządzenia dokumentów wykonawczych;
2) określenie ram finansowych i źródeł finansowania.
5. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 ? 2030, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.
Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 ? 2030.
Dokument podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Miasta Jasła, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:
1) ogłoszenie co najmniej na stronie internetowej Miasta Jasła informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 ? 2030 oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Informacja może zostać opublikowana również w prasie o zasięgu lokalnym - ogłoszenie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono
projekt,
2) przeprowadzenie konsultacji,
3) przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, oraz jego publikacja co najmniej na stronie internetowej Miasta Jasła.

Podstawa prawna

1. Ustawa o samorządzie gminnym.2. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.3. Uchwała Rady Miejskiej Jasła w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.4. Zarządzenie nr V/225/2022 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 listopada 2022 r.

Obszar tematyczny

Usługi publiczne

Administrator konsultacji

Mateusz Smyka

Termin konsultacji

2022-11-16 - 2022-12-31

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2023-01-30

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-11-16
2022-11-16

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 - 2030
Termin
2022-11-16 - 2022-12-31
Koniec konsultacji: 2022-12-31

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 - 2030

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 40 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Do góry