Rejestracja konta

 
Avatar – zdjęcie

Adres email służy do logowania.


Jest wymagany do autoryzacji Twojego konta (format 123456789).


8-20 znaków, małe i/lub duże litery, znaki specjalne (dozwolone: `~!@#$%^&*()-_=+.,) oraz cyfry.


Hasła w obu polach muszą być jednakowe.

AvatarFiltry


Akceptacja regulaminu jest wymagana.

Zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, że:
1. Administratorem jest Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło. Z administratorem – można skontaktować się poprzez adres email urzad@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Administrator – Miasto Jasło wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@um.jaslo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu udziału w dialogu społecznym i nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
• inne uprawnione podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Jasłem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
9. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w dialogu społecznym. Podanie numeru PESEL jest konieczne do udziału w dialogu społecznym, który zakłada weryfikację uczestników dla celów określenia wiążącego charakteru wyrażonej opinii.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Akceptacja regulaminu jest wymagana.
Do góry